menu_close_icon
Home > O spoločnosti

Spoločnosť Mustaf Dental sa od roku 1993 zaoberá výrobou jednorazových produktov pre stomatológov a je prvou spoločnosťou v Poľsku, ktorá zahájila výrobu jednorazových stomatologických podbradníkov s vreckom. Náš tým kladie veľký dôraz na inovatívny prístup k výrobným riešeniam a s tým súvisiacu vysokú kvalitu ako aj praktické vlastnosti výrobkov. Vďaka našej angažovanosti vo výrobných procesoch sa naše produkty vyznačujú jedinečnými vlastnosťami, čo uľahčuje každodennú prácu lekárov aj pomocného personálu.

Vďaka širokej ponuke produktov, rozmanitej škále farieb a pre nás veľmi zásadnej, najvyššej kvalite sú naše produkty mimoriadne oceňované na trhu jednorazových produktov a ochotne používané stomatológmi v zubných ambulanciách.

V ponuke našej spoločnosti nájdete skladané produkty aj výrobky v roliach, v podobe podbradníkov, obrúskov aj poťahov na podhlavníky.

Certifikáty

SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY EN ISO 9001

Činnosť našej spoločnosti prebieha v súlade s normami a postupmi systému manažérstva kvality EN ISO 9001. Tento systém zahŕňa rovnako plán výroby, oblasť predaja ako aj oblasť logistiky. Kontrola kvality výrobku predstavuje jednu z hlavných súčastí našej práce. Reporty o výrobe a predaji obsahujú obšírny súbor údajov a informácií, ktoré sa týkajú surovín od našich dodávateľov a umožňujú nám maximálne obmedziť množstvo nezhodných výrobkov. Certifikát vydal certifikačný orgán TÜV CERT – TÜV Rheinland InterCert Kft.

Politika kvality

MUSTAF DENTAL S.C. je výrobcom jednorazových stomatologických podbradníkov a papierových a fóliových výrobkov na použitie v ambulanciách lekárov. Nadradeným cieľom nášho podniku je pochopenie, naplnenie požiadaviek a očakávaní súčasných aj budúcich zákazníkov. V rozsahu prevádzkovanej činnosti sa zaväzujeme splniť všetky požiadavky vyplývajúce z noriem, právnych predpisov a úprav, ktoré sa vzťahujú na produkty, ktoré vyrábame.

Za najdôležitejšie ciele MUSTAF DENTAL S.C. pokladáme:
definovanie príležitostí a hrozieb pre zabezpečenie udržania a nepretržitého zdokonaľovania zavedeného systému manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy ISO 9001
nepretržitý monitoring, zdokonaľovanie a prispôsobovanie realizovaných procesov meniacim sa podmienkam prostredia a neustále rastúcim nárokom zákazníkov
dôsledná identifikácia potrieb trhu a optimalizácia výrobných nákladov
budovanie dôvery medzi spoločnosťou a jej zákazníkmi a dodávateľmi
zabezpečenie deklarovanej úrovne kvality ponúkaných výrobkov
neustále zvyšovanie povedomia a zručností zamestnancov

Mierou dosiahnutia uvedených cieľov je predovšetkým nárast spokojnosti zákazníkov, a taktiež zvýšenie podielu na trhu. Uplatňovanie politiky kvality je podporené zavedeným systémom manažérstva kvality, ktorého ciele sú známe, zrozumiteľné a dodržiavané všetkými zamestnancami spoločnosti. Podnik zabezpečuje všetky zdroje potrebné pre efektívne fungovanie a neustále zdokonaľovanie efektívnosti systému manažérstva kvality.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Činnosť našej spoločnosti prebieha v súlade s normami a postupmi systému manažérstva kvality EN ISO 9001. Tento systém zahŕňa rovnako plán výroby, oblasť predaja ako aj oblasť logistiky. Kontrola kvality výrobku predstavuje jednu z hlavných súčastí našej práce. Reporty o výrobe a predaji obsahujú obšírny súbor údajov a informácií, ktoré sa týkajú surovín od našich dodávateľov a umožňujú nám maximálne obmedziť množstvo nezhodných výrobkov. Certifikát vydal certifikačný orgán TÜV CERT – TÜV Rheinland InterCert Kft.


ZÁKON O ZDRAVOTNÍCKYCH POMȎCKACH

Výrobky našej spoločnosti sú registrované v Úrade pre registráciu liekov, zdravotníckych pomôcok a biocídnych výrobkov.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.